Bilgekent Okulları

Rehberlik

Anadolu Lisesi Rehberlik Çalışmaları

Günümüzün modern eğitim anlayışı olan yapılandırmacılık yaklaşımı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Anadolu Lisesi’nde uygulanan Rehberlik Hizmetleri, “Ergenlik Dönemi” özelliklerini de dikkate alarak, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefleyen çalışmaları kapsamaktadır. 

Bilgekent Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

"Bilgekent Okulları"

Rehberlik Servisi Tarafından Yapılan Çalışmalar

1

Öğrenci Görüşmeleri

Öğrencilerin yaş seviyelerine göre bilişsel, duygusal ve sosyal alanlarda ortaya çıkabilecek farklı sorunlar ile ilgili çalışmalar yapılır. Sadece sorun yaşanan alanlarda değil, öğrencilerin güçlü alanlarında da desteklenerek kendileri ile barışık, sorgulayan, ruhen sağlıklı, mutlu, kendi adına karar alabilen bireyler olmalarına yönelik çalışmalar uygulanır. Öğrencileri daha yakından tanımak ve etkili bir şekilde yardımcı olabilmek için ölçek, test ve envanterler uygulanır.

2

Veli Görüşmeleri

Veli ile yapılan görüşmeler, velilerin kendi ihtiyaçları doğrultusunda ya da Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi’nin gerek gördüğü durumlarda randevu yolu ile gerçekleştirilir. Öğrencilerimizin kişisel-gelişimsel özellikleri, akademik başarıları, tutum-davranışları, öğretmen ve arkadaş ilişkileri ve aile içi ilişkileri gibi konularda bireysel görüşmeler yapılır. İletişim becerileri, ergenlik dönemi özellikleri, sınav sistemi, sınav kaygısı gibi konularda seminerler düzenlenir.

3

Öğretmen Görüşmeleri

Rehberlik Servisi, ders öğretmeleri ile rehberlik merkezli toplantılar yaparak sınıfta karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözüm yolları hakkında görüşmeler yapmaktadır. Öğrenci odaklı toplantılar yapılarak tüm öğrenciler hakkında ayrıntılı bir şekilde konuşulup değerlendirmeler yapılmaktadır.  Ayrıca ihtiyaç dahilinde sınıf ve branş öğretmenleriyle bireysel görüşmeler de yapılmaktadır.

4

Seminerler

Psikolojik danışmanlığın en önemli amaçlarından biri de insanlarda farkındalık oluşturmak, kendilerini ve çevrelerini daha iyi tanımalarına yardımcı olmaktır.  Bu amaç doğrultusunda yıl içerisinde öğrencilere ve/veya velilere yönelik olarak çeşitli seminerler düzenlenmektedir. Seminerler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ya da konu ile ilgili uzman kişiler tarafından gerçekleştirilir.

5

Sınıf İçi Rehberlik Uygulamaları

Dönem başında hedeflenen davranış ve sosyal becerilerin gelişimini sağlamak, öğrencilerin başarılarının takibini yapmak ve değerlendirmek amacıyla her ay sınıf içi rehberlik etkinlikleri gerçekleştirilir. Etkinliklerde “Zaman Yönetimi”, “Verimli Ders Çalışma Teknikleri”, “Sınavlara Etkili Hazırlanma” ,”Plan Yapma” ve Uygulama”, “Öğrenmeye Güdülenme” , “Öğrenme Engellerini Aşma” ve mesleki rehberlik kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

6

Danışman Öğretmenlik Uygulaması

Okulumuzda öğrencilerimizin yaptıkları çalışmaları daha yakından takip etmek, motivasyonlarını arttırmak, başarılarını yükseltmek ve velileri süreç içinde daha aktif hale getirmek için lise öğrencilerine yönelik danışman öğretmenlik sistemi” uygulanmaktadır. 

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisi

Milli Eğitim Bakanlığı mevzuatında belirtildiği üzere okulumuzda da “Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi, kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevî değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması” amaçlanarak okul meclis seçimi çalışmaları yapılmaktadır.

Projeler

Öğrencilerimizin okul hayatları kadar sosyal hayatlarına da olumlu etkilerde bulunmak amacıyla, öğrenci ve veli katılımını sağlama hedefli aile içi iletişim, teknolojiyi doğru kullanma vb. projeler gerçekleştirmekteyiz.

Bilgekent Okulları

Şehit Kansu Küçükateş Mahallesi,

Kadirli Sumbas Yolu, 80750 Kadirli/Osmaniye

(0 328) 718 82 82
bilgi@bilgekentokullari.k12.tr

"Danışman Öğretmenlik Sistemi"

Bu projenin uygulanması ile Danışman Öğretmen;

– Öğrencilerin ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı,

– Öğrencilerin kendi öğrenme stiline uygun yöntemini belirleyerek okul başarısını arttırmayı,

– Öğrencilerin TYT-AYT çalışmalarını düzenli takip etmeyi,

– Öğrencilerin hedef belirlemelerine yardımcı olmayı,

– Öğrencilerin belirledikleri hedefe yönelik harekete geçebilmesini,

– Öğrencilerin programlı ve disiplinli çalışmalarını sağlamayı,

– Öğrencilerin öğretmenlerle olan diyaloglarını geliştirmelerine destek vermeyi,

– Öğrencilerin okulla birlikte çalışmalarını sağlamayı,

– Öğrenci-veli-öğretmen-yönetim ilişkisini güçlendirmeyi,

– Öğrencilerin TYT-AYT’de en yüksek başarıyı yakalamalarını sağlamak için çalışmalarda bulunur.